Rammer for samvær

I henhold til Bekendtgørelse om forberedende grunduddannelse §12- 19, fastsættes nedenstående ordens- og samværsregler for FGU Sønderjylland. På FGU Sønderjylland er vi mange elever, undervisere og medarbejdere i øvrigt. Vi har derfor udarbejdet en ramme for vores opførsel og adfærd på skolen. På den måde ved vi alle, hvad vi forventer af hinanden i en travl hverdag. 

Nedenfor vil du kunne læse en række punkter herom. 

Mødepligt:
Det forventes at alle møder til tiden, tager aktiv del i skolens planlagte aktiviteter og overholder de fastsatte pauser og undervisningslektioner. Du har altså pligt til at møde og deltage aktivt i undervisningen og skolens aktiviteter hele dagen. Der føres protokol for fremmøde og fravær dagligt.

Dit bidrag i uddannelsen:
Du bidrager til at opfylde målene i egen uddannelses- og forløbsplan.

Oprydning og rengøring: 
Det forventes fra skolen, at såvel elever som ansatte sammen sikrer, at skolens lokaler og andre områder holdes pæne og ryddelige. Lokaler efterlades altid ryddelige. Du er derfor også ansvarlig for oprydningen i kantinen og på øvrige fællesarealer – ude som inde.

Rygning:
Det er ikke tilladt at ryge i skoletiden.

Hvordan behandler vi hinanden og skolens ting: 
Skolens ansatte ønsker at møde alle ligeværdigt og respektfuldt, og forventer samme adfærd fra elever. Tale og adfærd kan og må forventes at være positiv, ligeværdig og respektfuld. Vi viser respekt, hensyn og ansvar i omgang med hinanden og for inventar og materiel. Vi fremmer derfor en god omgangstone mellem alle på skolen via vores adfærd og sprogbrug.

IT og telefoni:
I undervisningstiden anvendes it og internet ikke til andet end undervisnings-relaterede ting. Du hverken foretager eller modtager opkald/sms på mobiltelefon i undervisningstiden. Det samme er gældende de første 15 minutter af morgenmad og frokostpausen.

Mobning:
Mobning af enhver slags tolereres ikke

Vold og trusler:
Vold og trusler accepteres ikke på skolen.

Rusmidler:
Ingen kan møde på skolerne påvirket af rusmidler. Ved mistanke kan skolens personale vælge at gennemføre en test. Salg, indtagelse etc. af rusmidler af enhver slags, accepteres ikke på skolen.

Eksamenssnyd:
Enhver form for snyd ifm. eksamen og/eller prøver accepteres ikke.

Private ejendele:
Du tager ansvaret for opbevaring af penge og værdigenstande, da skolen ikke kan erstatte stjålne eller bortkomne ting. Ethvert kriminelt forhold vil blive politianmeldt.

Skolen har forskellige sanktionsmulighed ved brud på ovennævnte, fra samtaler til træk i skoleydelse etc., men vi vil allerhelst undgå at skulle bruge dem. Lad os derfor i fællesskab efterleve ovenstående.