Et nyt vidensområde

Uddannelsen udbydes af institutioner for FGU, hvortil der kan høre en eller flere skoler. Der er i alt 27 institutioner med hvert sit dækningsområde og gennemsnitlig ca. tre skoler. På hver institution er der en institutionsleder, og på hver skole er der pædagogisk ledelse.

Rammerne om det nye enstrengede institutionelle setup udgør grundlaget for en konsolidering og styrkelse af det forberedende område som et samlet professionelt felt, herunder et samlet felt for viden og forskning om pædagogisk og didaktisk praksis, om praksisnær kompetenceudvikling mv. En kombination af tværgående og lokal kompetenceudvikling skal styrke en faglig kultur, hvor viden og praksis udvikles gennem vedvarende praksisnær feedback, fx ved supervision, rådgivning ved brug af læringskonsulenter samt inddragelse af forskning.

Medarbejderne skal sikres den nødvendige viden og de nødvendige kompetencer til at skabe en praksis med en stærkere flerfacetteret professionsidentitet og udvikling centreret om didaktiske og pædagogiske virkemidler i forhold til målgruppen. Dette skal ske i tillæg til deres eventuelle fag-professionelle identiteter indenfor både håndværksmæssige og almene fag. Professionsidentiteten og den fælles faglige kultur skal primært etableres gennem institutionernes daglige arbejde, etablering af lærerteams og understøttes af fælles uddannelsesinitiativer, som løbende udvikler det faglige indhold og de faglige metoder til håndtering af målgruppens udfordringer. Den fælles professionsidentitet skal altså udvikles parallelt med en fortsat styrkelse af de fagfaglige identiteter og kundskaber.

FGU danner således også grundlag for etablering af et nyt forsknings- og vidensområde, idet der opstår en systematisk praksis og gode data for vidensopsamling.

Dækningsområder for FGU i Danmark