En ny profession

Med etablering af FGU får det forberedende området en selvstændig institutionsform og et selvstændigt uddannelsesområde, der kan medvirke til en styrket professionalisering centreret omkring målgruppen og med udelt dedikeret ledelsesmæssig opmærksomhed.

De nuværende forberedende uddannelsers diversitet – og det, at der som sådan ikke er tale om et egentligt sammenhængende uddannelsesområde – afspejler sig også ved, at der ikke knytter sig en fælles eller samlende profession til området. Følgelig er der kun i begrænset omfang en sammenhængende viden om det forberedende uddannelsesområde. Området er derimod kendetegnet ved mange forskellige fag, professioner og erhverv som fx tømreren, smeden, vejlederen og dansklæreren, der typisk er personligt motiveret af at gøre en forskel for de unge.

Forberedende Grunduddannelse skal skabe fælles professionelle normer centreret omkring pædagogik og didaktik i indsatsen overfor de unge, så der i langt højere grad end tilfældet er i dag, arbejdes tværfagligt og opbygges viden om, hvad der virker i forhold til at fremme de unges motivation, afklaring og læring og får dem videre i uddannelse og beskæftigelse.

På det forberedende område gøres der mange steder i dag en meget stor indsats både fagligt og socialt for at imødekomme målgruppens behov, og der er samlet set et stort engagement på feltet. De velfungerende tilgange og de faglige kompetencer indenfor de eksisterende tilbud bevares og videreføres i FGU. Det faglige og praktiske udgangspunkt skal også fremover være centralt. Således skal der bygges videre på de eksisterende tilbud, men indsatsen skal systematiseres og professionaliseres. Først og fremmest til gavn for eleven, men også for underviserne og ledelsen.

FGU skal udvikles til et uddannelsesområde med egen professionalisering centreret omkring målgruppen. At området hermed bliver professionaliseret betyder, at medarbejderne løbende opbygger viden om arbejdet med målgruppen og derved over tid udvikler sig til et professionsområde, der dokumenterbart og med velbeskrevne metoder er dygtige til at løse opgaven med de unge.

Afgørende for uddannelsens succesfulde opgaveløsning er følgelig en styrkelse af professionelle aktører, lærere mv. der samarbejder, specialiserer sig og løbende forfiner teknikker, metoder og praksisser til at overvinde de unges udfordringer. FGU skal levere undervisning, der gør eleverne i stand til at gennemføre en ungdomsuddannelse og opnå beskæftigelse. Det skal blandt andet ske ved, at de unge indfrier de progressionsmål, der følger af deres forløbsplaner og uddannelsessporenes læreplaner og fagbilag, men skal også ske ved at give optimale muligheder for styrkelse af elevernes sociale og personlige kompetencer i et inkluderende læringsmiljø.